Alkohol och droger

Missbruk av alkohol eller droger kan få svåra konsekvenser för såväl den som missbrukar som kollegorna och företaget. Inte minst kan en påverkad persons omdöme och handlingsförmåga utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. Icke medicinsk användning av vissa droger är dessutom en kriminell handling.

Transportarbetareförbundet, är en del av Landsorganisationen (LO) i Sverige. LO har slagit fast följande (2005):

”LOs vision om ett helnyktert och drogfritt arbetsliv.... Alkohol och droger påverkar sjukfrånvaron, antalet olyckor, kvaliteten på utfört arbete och de sociala relationerna på arbetsplatsen.

Därför accepterar LO varken alkohol eller andra droger på arbetsplatsen i samband med arbetet.”

De krav som ställs på arbetsgivaren gällande rehabiliteringsarbetet utgår i stort från Socialförsäkringsbalken som styr Försäkringskassans arbete. Där finns mer ingående bestämmelser gällande vad arbetsgivaren är skyldig att göra och Arbetsmiljöverket kan och ska därför inte föreskriva om mer detaljerade regler då kraven inte utgår från Arbetsmiljölagen.

Vad är ändrat i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2020:5 Arbetsanpassning?
Ordet rehabilitering har tagits bort i den nya AFS:en. Det innebär inte att kravet på arbetsgivaren för att få tillbaka en sjuk medarbetare i arbete har minskat, det kravet är oförändrat. Den nya föreskriften förtydligar att det är på arbetet arbetsgivarens har möjlighet att delta i rehabiliteringen genom att anpassa arbetsmiljön och är jämfört med tidigare föreskrift mer konkret i hur och på vilket sätt arbetsgivaren kan anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller arbetssituationen.

Föreskriften tar inte hänsyn till specifika sjukdomar utan arbetsgivaren är alltid skyldig att anpassa arbetet oavsett var, när eller hur nedsättningen av arbetsförmåga uppkommit. Därför lyfts exempelvis inte alkohol- och drogmissbruk särskilt.

Vad är ett missbruk?
American Psychiatric Association publicerar regelbundet manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-5) som innehåller psykiatriska sjukdomstillstånd, bl. a missbruk, numera ersatt av diagnosen alkoholbrukssyndrom. Enligt den nu gällande femte utgåvan räcker det att två av nedanstående kriterier uppfylls under en tolvmånadersperiod för diagnosen alkoholbrukssyndrom (eng: alcohol use disorder).

1. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.
2. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget.
3. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika.
4. Sug, eller stark begär att använda alkohol. (ny)
5. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet
6. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.
7. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.
8. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet.
9. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.
10. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd eller påtagligt minskad effekt.
11. Abstinensbesvär när bruket upphör. (APA, 2013)

Missbrukshöjande faktorer
Det finns faktorer som är typiska för bevakningsbranschens arbetsmiljö och som ökar
risken för missbruk. Till dessa hör bl.a.

Falsk solidaritet
Alla anställda bör känna ansvar för att efter egen förmåga hjälpa en kollega med missbruksproblem.
Att hjälpa till att dölja ett missbruk är falsk solidaritet.

Ett stort ansvar ligger på arbetsledare, som ska ha de resurser och befogenheter som är nödvändiga för att kunna agera snabbt i enlighet med policy och handlingsplan.

Handla snabbt
Om en anställd är påverkad i tjänsten och inte bedöms kunna fullgöra sitt arbete ska han/hon med hjälp och stöd av en arbetskamrat tillfälligt försättas ur tjänst och skickas hem. Personalansvarig är ansvarig för åtgärden. Vid behov bör en arbetskamrat följa med som stöd och hjälp.

Beslut ska rapporteras till berörd personalansvarig och skyddsombudet.
Tillse att arbetstagaren inte kör bil från arbetsplatsen.

Externa resurser
Företagshälsovården har ofta särskild kompetens för att hantera missbruk av droger och alkohol. Den kan användas i det förebyggande arbetet med policyfrågor och information samt när missbruksproblem har uppdagats.

Alna är en partsgemensam organisation som strävar efter drogfria arbetsplatser och att den som får missbruksproblem ska lämna sitt missbruk men inte sitt arbete. Alna har förebyggande program som kan genomföras på arbetsplatsen.

Drogtest och utandningsprov
Drogtester i arbetet förutsätter med nuvarande bestämmelser att avtal träffas mellan arbetsgivare och facklig organisation.


Källor och mer information
Almega Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundets angående alkohol och droger på jobbet
Alna: http://www.alna.se
APA, American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5.
Washington, D.C: American Psychiatric Association.
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Arbetsanpassning (AFS 2020:5:)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).
Carlsson, H. (1997). Strategier för en drogfri arbetsplats. Stockholm: Arbetarskyddsnämnden.
Landsorganisationerna (LO), (2005), Hög eller full på jobbet, vem bryr sig?: om alkohol och droger på jobbet.
Stockholm: LO.
Prevent, (u.å.) Frågor och svar om stress, alkoholberoende och missbruk.
Tillgänglig på http://www.prevent.se
Arbetsmiljöverket: http://www.av.se

Se även
Arbetsgivare, Arbetsmiljölagen, Skyddsombud &- SO, Skyddsombudsstopp


Andra som läste detta läste även
Arbetsgivare
Arbetsmiljöverket
6 kap. 6 a §
Arbetsledare
AFA Försäkring