Arbetsgivare

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvaret för arbetsmiljön. I regel är arbetsgivaren en juridisk person, till exempel ett bolag, en myndighet, en kommun eller ett landsting. Arbetsmiljöansvaret kan också ligga på en fysisk person, exempelvis någon som driver en enskild firma.

Arbetsgivarens högsta företrädare kan till exempel vara bolagsstyrelsen, generaldirektören i statliga myndigheter och affärsverk eller fullmäktige i kommuner och landsting.

Ansvaret innebär bl.a. att

  • se till så arbetet kan utföras utan risk för skador (AML 3:2)
  • utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • kunna rehabilitera personal och anpassa arbetet (AML 3:2a)
  • upplysa och utbilda arbetstagaren i de risker som kan finnas i arbetet (AML 3:3)
  • samverka om arbetsmiljön med arbetstagare och skyddsombud (AML 3:1a)
  • anmäla dödsfall, svårare kroppsskador och tillbud som inneburit fara för sådana skador till Arbetsmiljöverket (AML 3:3a)
  • samordna med andra verksamheter på gemensamma arbetsplatser.
  • Arbetsgivaren och de chefer som har delegerade arbetsmiljöuppgifter skall ha arbetsmiljökompetens. Detta ges inom bevaknings- och säkerhetsbranschen genom partsgemensam arbetsmiljöutbildning inom ramen för BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

I vissa fall riskerar arbetsgivaren skadestånd (AML 6:11) eller till och med böter eller fängelse (AML 8:1,2) om denne inte tar sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. En förutsättning för att en enskild chef ska kunna ställas till svars är att denne inte bara fått ett ansvar för arbetsmiljön utan även befogenhet (resurser) att kunna rätta till eventuella brister (Tägtström, 2015,s. 28).

Handlingsplikt
Arbetsgivaransvaret innebär en handlingsplikt att göra allt som är nödvändigt för att arbetstagarna inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Man talar om att arbetsgivaren ska vidta tekniskt kända och ekonomiskt möjliga åtgärder för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt. Arbetsgivaren ska genom arbetsanpassning ta hänsyn till att människor är olika och att arbetshandikapp kan förekomma.

Systematiskt
Arbetsgivaren ska se till att det i samverkan med arbetstagarna bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. För att det ska vara praktiskt möjligt fördelar arbetsgivaren arbetsmiljöuppgifter i organisationen, enligt bestämmelserna om s.k. uppgiftsfördelning.

Utbilda arbetstagarna
Arbetsgivaren måste se till att arbetstagarna har den information, utbildning och yrkesvana som krävs för att undgå risker. Där ingår en skyldighet att ingripa om arbetstagaren inte följer skyddsföreskrifter och/eller inte använder föreskriven skyddsutrustning.

Samordningsansvar
Arbetsgivaren har också ansvar för att samråda om arbetsmiljön med andra arbets-givare på arbetsställen där flera företag är verksamma, t.ex. köpcentrum.

Källor och mer information
Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 2 §
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 11 §, 8 kap. 1, 2 §§
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018. Stockholm: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Böcker

Se även
Arbetsanpassning, Samordningsansvar, Uppgiftsfördelning


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Arbetstagare
Arbetsmiljölagen
Tystnadsplikt
Alkohol och droger