Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen AML (1977:1160) är en ramlag för arbetsmiljön. Den innehåller principer och riktlinjer som är utgångspunkter för arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I arbetsmiljölagen finns de grundläggande reglerna om hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska gå till. Lagen fungerar dessutom som vägledning på de områden som saknar reglering i förordning och föreskrifter.

AML i korthet
Arbetsmiljölagen har nio kapitel vilka innehåller flera paragrafer:
1:a kapitlet handlar om syftet med lagen och dess tillämpningsområde.
2:a kapitlet beskriver övergripande hur arbetsmiljön ska vara.
3:e kapitlet beskriver arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter.
4:e kapitlet anger vilka krav som Arbetsmiljöverket kan ställa.
5:e kapitlet har regler om minderåriga.
6:e kapitlet handlar om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, om skyddskommittéer samt om skyddsombud och deras befogenheter att t.ex. avbryta farliga arbeten.
7:e kapitlet har bestämmelser bl.a. om Arbetsmiljöverkets tillsyn och befogenheter samt den tystnadsplikt som omfattar t.ex. skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer.
8:e kapitlet handlar om juridiska följder av brott mot AML.
9:e kapitlet beskriver hur Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas.

AML:s ”hjärta” – 2 kap. 1 §
Den första paragrafen i arbetsmiljölagens andra kapitel har grundformuleringarna:
”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. /…/”

Paragrafen, kompletterad med BYA:s rubriksättning, fortsätter så här, stycke för stycke:

Individanpassning
”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.”

Trygghet
”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.”

Variation
”Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.”

Utveckling
”Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.”

Viktiga regler
Arbetsgivaren är skyldig att upplysa arbetstagaren om risker, förvissa sig om att arbetstagaren har rätt utbildning, förstår instruktioner och hur risker ska undvikas. Några andra viktiga punkter som arbetsmiljölagen reglerar är att

Källor och mer information
Arbetsmiljöförordningen, AMF (1977:1166)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Ahlberg, K. (2014). Arbetsmiljölagen: med kommentarer. (11e., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Prevent.
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018.
Stockholm: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Böcker

Se även
Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, Lagar och regler


Andra som läste detta läste även
Tystnadsplikt
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Brandskydd
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljöverket