Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket, AV, bildades 2001 genom en sammanslagning av Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen. AV är den statliga myndighet som ska se till att arbetsgivarna tar det ansvar för arbetsmiljön som lagstiftaren har bestämt. Det sker bl.a. genom inspektioner direkt på arbetsplatserna.

Uppdrag
AV har regeringens och riksdagens uppdrag att leda och utveckla arbetsmiljöverksamheten i stort. AV ska se till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. AV ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen inom rehabiliteringsområdet.

Arbetsmiljöverket spelar en viktig roll för skyddsombuden, t.ex. när de i akuta risksituationer ingriper med ett s.k. skyddsombudsstopp. Då ska Arbetsmiljöverket kopplas in. I mindre akuta situationer kan skyddsombudet kräva att arbetsgivaren vidtar vissa riskförebyggande åtgärder. Om en sådan begäran inte besvaras eller åtgärdas, kan skyddsombudet rapportera detta till Arbetsmiljöverket, som kan förbjuda en viss verksamhet eller förelägga arbetsgivaren att vidta åtgärder.

Uppdraget omfattar också arbetstidsfrågor och de delar i tobakslagen som berör arbetsmiljön. AV ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador.

AV utreder också arbetsskador och ger tillstånd, t.ex. för att göra avsteg från reglerna om hur minderåriga får arbeta.

Föreskriftsmyndighet
Inom arbetsmiljölagens ram meddelar AV föreskrifter och allmänna råd. De utformas i samarbete med arbetsmarknadens parter och anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön mer i detalj.

Inspektions- och tillsynsmyndighet
AV:s arbetsmiljöinspektörer har rätt att komma in på arbetsplatserna och kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs. AV:s beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. För att föra frågan vidare till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Arbetsmiljöverket, Inspektionsavdelning och regioner
Regionkontoren kan ge information och råd i arbetsmiljöfrågor.
Växel 010-730 90 00, journummer efter kontorstid 08-737 15 55.
Region nord
(Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län)
Region mitt
(Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län)
Region öst
(Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län)
Region väst
(Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län)
Region syd
(Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län)

Tillgänglighet Arbetsmiljöverkets författningssamling och arbetsmiljölagen m.m. finns att läsa och ladda ner från AV:s webbplats. Även många checklistor, blanketter och broschyrer publiceras i pdf-format.

På webbplatsen finns också information bl.a. om hur en inspektion går till, om arbetsmiljöansvar och straffansvar samt exempel på vanligt förekommande ärendetyper – från inspektion till dom.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se

Se även
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, Arbetsskada, Minderårig


Andra som läste detta läste även
Handlingsplan
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Alkohol och droger
Skyddskommitté