Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett stort antal skrifter med regler och allmänna råd som förtydligar arbetsmiljölagen. Föreskrifterna kallas i dagligt tal för ”afsar”.

Föreskrifterna har regler t.ex. om ensamarbete, våld och hot, buller, kemiska risker o.s.v. De innehåller också allmänna råd, bl.a. om hur bestämmelserna kan tolkas och hur ett företag ska nå upp till kraven på en god arbetsmiljö. I dagsläget finns ca 72 sådana föreskrifter. Spännvidden kan exemplifieras med utgåvor som Bildskärmsarbete (AFS 1998:5) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Den sistnämnda är en av de mest centrala och omtalas ofta med förkortningen SAM. Den kan i praktiken användas som en manual för hur ett företag ska organisera sitt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska hålla de föreskrifter som är viktiga för verksamheten tillgängliga för arbetstagarna.

AFS-beteckningar
Föreskrifterna i AFS har beteckningar som anger vilket år de gavs ut, ett ordningsnummer och det delområde de behandlar, t.ex. AFS 1982:3 Ensamarbete. Före årsskiftet 2000/2001 var beteckningen Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.

Tvingande
Reglerna är tvingande. De allmänna råden är vägledningar, som ofta är både kortfattade och lättlästa.

De flesta av föreskrifterna i AFS är tvingande i den meningen att Arbetsmiljöverket kan förelägga en arbetsgivare att genomföra en viss åtgärd och/eller förbjuda t.ex. ett arbetsmoment.

Straff kan utmätas först om en arbetstagare skadas eller förolyckas och om händelsen kan kopplas till en bestämmelse.

Direkt straffsanktionerad
Somliga paragrafer i AFS är direkt straffsanktionerade. Det innebär att bestämmelsen gör arbetsgivaren rättsligt ansvarig och straffbar.

Eventuell straffsanktion framgår av de sista styckena i en AFS, där det t.ex. kan stå att överträdelse kan medföra böter eller sanktionsavgift.

Exempel på direkt straffsanktionerade föreskrifter är Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03) och Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:05).

Från 1 juli 2014 ersattes en stor andel av bötesstraffen av sanktionsavgifter. Se Påföljder.

Ändringar och tillägg
Om du använder tryckta föreskrifter bör du kontrollera på Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se, att du har rätt utgåva. De kan ha ändrats och/eller fått tillägg. Det framgår i så fall av inledningsraderna och i slutet på den eller de paragrafer som ändrats. Det gäller exempelvis AFS 2001:1 som senast ändrades den 1 november 2008 genom ändringsföreskriften AFS 2008:15. Ändringarna är införda i de exemplar av AFS 2001:1 som har tryckts på nytt, men huvudbeteckningen är fortfarande AFS 2001:1.

Arbetsmiljöverket redovisar på sin webbplats också vilka nya föreskrifter som är på gång. Se länkarna Lag och nya regler om arbetsmiljö och Föreskrifter (AFS) där det också framgår vilka föreskrifter som är upphävda.

Vanliga AFS i bevakningsbranschen

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se
Prevent www.prevent.se

Se även
Arbetsgivare, Arbetsmiljölagen, Påföljder, Skyddsombud &- SO, Skyddsombudsstopp


Andra som läste detta läste även
Föreskrift
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöförordningen
Direkt straffsanktionerad