Arbetsorganisation

Arbetets organisation och den sociala arbetsmiljön är stora och viktiga ämnen med en mängd olika infallsvinklar.

Grundläggande och gemensamt för dem alla är vikten av tydlighet kring frågor om

 • ansvar
 • krav
 • närmaste överordnad chef
 • mål
 • eget handlingsutrymme

Utvärdering En arbetsorganisation måste med jämna mellanrum metodiskt utvärderas och utvecklas. Det ska ske i det systematiska arbetsmiljöarbetet i samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga företrädare.

Utvärderingarna kan genomföras t.ex. i form av en enkät där riskerna med en dålig arbetsorganisation beaktas.

Organisation och arbetsmiljö
Flera arbetsmiljöproblem kan ha sin lösning i arbetsorganisationen. Det kan vara så enkelt som att införa arbetsrotation. Det kan förebygga t.ex. förslitningsskador, trakasserier och överfallsrisker.

Arbetsorganisation kan också handla om betydligt mer komplicerade och övergripande förändringar, som inte stannar vid ambitionen att förebygga risker. Målet kan utsträckas t.ex. till att öka arbetstagarnas hälsa och minska personalomsättningen.

Kvalitet och produktivitet
Det finns en mängd teorier om och metoder för arbetsorganisation, som prövas med varierande framgång. Decentralisering och självstyrande grupper har gett vissa positiva effekter. Företeelserna ligger i linje med arbetsmiljölagens krav. Där heter det bl.a. att ”starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas” och att arbetsförhållandena ska ge ”möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar”.

I decentraliserade arbetsorganisationer har arbetet under vissa förutsättningar blivit mer kvalificerat, meningsfullt och varierande. Kvalitet och produktivitet har förbättrats.

Medaljens baksida
Arbetsmiljöproblem som stress och ohälsa har ökat i decentraliserade arbetsorganisationer där arbetstagarna inte har haft

 • bra ledningsfunktioner,
 • tillräckliga resurser för att lösa uppgifterna,
 • utbildning,
 • inflytande,
 • stöd och belöning,
 • möjlighet och förmåga att sätta gränser för sina egna arbetsinsatser.

Höga krav
Decentraliserade eller s.k. ”platta” organisationer ställer höga krav på chefer och arbetsledare. De behöver god utbildning, resurser och tydligt avgränsade ansvarsområden. Det är viktigt med återkoppling och utvärdering – ett kontinuerligt lärande som också ökar företagets möjligheter att möta nya krav och snabbt anpassa sig till nya situationer.

Tidigt i processen
För att förebygga risker behöver arbetstagarna komma med tidigt i beslutsprocessen om en ny eller förändrad arbetsorganisation.

Processen bör ta upp:

 • arbetsledning,
 • personalplanering och bemanning,
 • inflytande över arbetet,
 • arbetsrotation,
 • ansvarsförhållanden,
 • fördelning av arbetet,
 • arbetsplanering,
 • arbetstempots nivå och variationsmöjligheter,
 • möjligheter att välja arbetsmetod,
 • möjligheter till kontakt och samarbete,
 • kunskaper för arbetet,
 • arbetets krav på uppmärksamhet och koncentration,
 • arbetstidens förläggning.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1 §
Härngren, G. & Spiik, P. (2004). Arbetsplatstermometern. (2., [rev.] uppl.) Stockholm: Prevent.
Nerell, G. & Sandberg, C.G. (1994). Ledarskap & arbetsorganisation för hälsa, kvalitet och effektivitet.
Stockholm: Arbetarskyddsnämnden.

Se även
Konflikthantering, Ledarskap, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Stress, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Handlingsplan
Arbetsgivare
Arbetsledare
Tystnadsplikt