Arbetsskada

Arbetsskada är enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB, en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Samma lag innehåller bestämmelser om vilka ersättningar den skadade har rätt till vid arbetsskada.

Regelverket kring anmälningsförfaranden och grunderna för vad som kan godkännas som arbetsskada är omfattande. Bedömningen av en arbetsskada kan avgöra möjligheterna till hjälp och ersättning. Den enkla grundregeln är därför att när någon drabbas av ohälsa i arbetet (och/eller vid vissa tillbud) så ska det utredas och anmälas.

Arbetsolyckor drabbar under ett år omkring ett par procent av alla väktare/ordningsvakter/skyddsvakter/flygplatskontrollanter/parkeringsvakter/biljettkontrollanter/operatörer. I hälften av fallen är det ett ”svårare” olycksfall (minst en månads sjukskrivning). Olycksfall i bevakningsbranschen är inte vanligare än i andra branscher, utom just typen svårare olycksfall.

Arbetsskador indelas i fyra kategorier
1. Arbetsolycksfall, som är olycksfall som har skett i samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Det gäller normalt också olycksfall under betalda raster och pauser samt vid tjänsteresor och utbildning som har beordrats av arbetsgivaren. Andra händelser som kan betraktas som olycksfall är överfall, hot och våld.

2. Färdolycksfall, som är olycksfall som inträffat under den direkta dagliga färden på den vanliga direkta vägen till eller från arbetet (med några få undantag, se Färdolycksfall).

3. Arbetssjukdomsfall, som är skador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall, t.ex. förslitningsskador, allergier och hörselskador. Hit hör all fysisk och psykisk ohälsa som beror på arbetet.

4. Smitta, då den som arbetar i laboratoriemiljö och/eller vissa vårdsituationer blir smittad av hepatit (gulsot), TBC eller HIV. Observera att när bevakningspersonal smittas vid ett ingripande, till exempel om denne sticker sig på en kanyl är det ett arbetsolycksfall, Smittrisk kan också uppstå t.ex. vid första hjälpen och mun-mot-munandning. Företagshälsovården, infektionsklinik eller annan sjukvårdsinrättning ska omedelbart kontaktas, för att avgöra om smitta föreligger eller inte. Arbetsskada är alltså en gemensam benämning för arbetsolycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdomar och smitta.

Försäkringar
Den allmänna arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning i samband med arbetsskador. Skadan prövas av Försäkringskassan. Om du förlorar inkomst på grund av arbetsskada så kan du få ersättning från försäkringskassan s.k. livränta.

De centrala parterna på arbetsmarknaden har kompletterat skyddet med avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada, TFA, som gäller vid arbetsolycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta.

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat vid arbetsskadetillfället är det i första hand trafikskadeförsäkringen som gäller.

Anmäl så här

 • Den som misstänker att det föreligger en arbetsskada ska anmäla det till arbetsgivaren.
 • Arbetsgivaren gör därefter en anmälan till Försäkringskassan. Det ska ske i samråd med skyddsombudet, enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).
 • Man skall även göra en arbetsskadeanmälan till TFA. Arbetsgivaren ska också göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.
 • Om det handlar om ett färdolycksfall med trafikpliktigt fordon ska anmälan göras till trafikskadeförsäkringen. Annars görs den till TFA.

 • Anmälan av arbetsskada kan göras i branschens arbetsmiljörapporteringssystem GIA, med länkar till TFA och Försäkringskassan.

Se Tillbud.

Om ditt företag inte har anslutit sig branschens rapporteringssystem GIA, gör så här:
Arbetsmiljöverket driver tillsammans med Försäkringskassan hemsidan www.anmalarbetsskada.se. Där kan följande anmälningar göras:

 • Allvarlig arbetsolycka
  En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet.
 • Arbetsolycka
  En mindre allvarlig arbetsolycka som resulterat i en mindre personskada.
 • Allvarligt tillbud utan personskada
  En händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas.
 • Olycka som skett på väg till eller från arbetet
  Olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet under resan mellan bostaden och arbetsplatsen.
 • Dödsfall på grund av arbetsolycka
  En eller flera personer har hastigt omkommit till följd av en arbetsolycka.
 • Dödsfall på grund av arbetssjukdom
  En person omkommit till följd av långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer.
 • Arbetssjukdom
  En sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid på grund av skadliga faktorer i arbetsmiljön.

Det går även att använda Försäkringskassans blankett Anmälan arbetsskada, personskada på www.forsakringskassan.se.

Glöm inte TFA-anmälan!

Den skadade gör en anmälan till AFA försäkring för ersättning från TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Blankett och ytterligare information finns i branschens system för arbetsmiljörapporter - GIA, men de finns också på www.afaforsakring.se

Dokumentation
Sök vid behov läkare så snabbt som möjligt efter en olycka, eller efter att besvär har börjat visa sig. Tänk på att alla observationer som nedtecknas, läkarintyg och anmälan till Försäkringskassan kan komma att ligga till grund för bedömningar av både kroppsliga och psykologiska men som uppstår långt senare. Det är också mycket viktigt att blanketter blir korrekt ifyllda.

Utred och följ upp
Arbetsgivaren ansvarar för att det sker en utredning i samverkan med skyddsombud, att de bakomliggande orsakerna åtgärdas och att den eller de skadade får den rehabilitering som kan bli aktuell. Se Olycksutredning. En utredning kan med fördel göras med stöd av funktionerna i GIA.

Det kan bli användbart att årligen göra en skriftlig sammanställning av olyckor, ohälsa och allvarliga tillbud. Den blir underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Överbelastning ligger bakom de flesta arbetssjukdomsfallen bland väktare. Belastningsskadorna orsakas t.ex. av

 • frekvent i- och urstigning av fordon
 • långa gångsträckor på hårt underlag
 • tröga portar
 • tunga lyft
 • stress
 • bildskärmsarbete

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket: www.av.se
Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se
Socialförsäkringsbalken (2010:110) AFA Försäkring: www.afaforsakring.se

Se även
AFA Försäkring, Arbetssjukdomsfall, Färdolycksfall, Incident- och krisberedskap, Olycksutredning, Paragraf-tre-tre-a-anmälan, Rehabilitering, Rutiner vid olycksfall, Smitta, Tillbud, GIA


Andra som läste detta läste även
Färdolycksfall
AFA Försäkring
Arbetsolycka
Tillbud
Skyddskommitté