Diskriminering

Diskriminering är förbjudet enligt lag. Kortfattat är diskriminering enligt lag när en person behandlas sämre än hur någon annan behandlas eller skulle ha behandlats (faktisk eller hypotetisk jämförelseperson) och det finns ett orsakssamband mellan den sämre behandlingen och någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Två viktiga skillnader mellan det civilrättsliga skyddet mot diskriminering, som finns i diskrimineringslagen (2008:567), och det skydd mot olaga diskriminering i Brottsbalken 16 kap. 9 §, är att i diskrimineringslagen är det effekten för den som utsätts som räknas, inte avsikten, och det är verksamheten/företaget som är ansvarig, inte den enskilde.

Diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimeringslagen är följande:

  1. kön: att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön (lag 2014:958),

  2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,

  3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,

  4. religion eller annan trosuppfattning: här avses religösa åskådningar som exempelvis islam, kristendom eller judendom. Annan trosuppfattning kan exempelvis vara ateism eller agnosticism som har samband med övertygelse som är gundad, eller har samband med, religös åskådning.

  5. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,

  6. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och

  7. ålder: uppnådd levnadslängd.

I det civilrättsliga skyddet enligt diskrimineringslagen anges vilket ansvar en verksamhet har när en representant för verksamheten agerar gentemot en enskild, till exempel en anställd, kund eller allmänheten. Det är verksamheten, och inte den enskilde representanten för verksamheten, som är ansvarig för att diskriminering inte sker. Enligt brottsbalkens skydd mot olaga diskriminering kan både den enskilde representanten och näringsidkaren hållas ansvarig för diskriminering. Skyddet mot diskriminering finns även inskrivet i exempelvis Regeringsformen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Se även
Sidan om diskrimineringslagen.


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Alkohol och droger
Skyddsombudsstopp
Arbetsledare