Incident- och krisberedskap

Incidentberedskap bör vara en del i ett företags kontinuitets-, kris-, eller katastrofberedskapsplanering. Syftet med en krisberedskapsplanering är att skapa handlingsberedskap och rutiner för insatser vid allvarliga incidenter och katastrofer som kan drabba hela eller delar av verksamheten. När något inträffar ska incidentberedskapen bl.a. säkerställa att

  • rutiner för krishantering följs
  • skadade får hjälp
  • anhöriga underrättas
  • kund informeras och
  • skeendet dokumenteras.

Incidentberedskapen består konkret av handlingsplaner, ofta presenterade som checklistor som stöd för minnet eller åtgärdskort. Dessa beskriver vilka åtgärder och framgångsfaktorer som i förväg identifierats vara effektiva att omedelbart vidta av den som upptäcker en incident som kan leda till allvarliga arbetsplatsolyckor, bränder, hot och våld eller rån. Ett exempel på en nödlägesplan är räddningstjänstens minnesramsa rädda-varna-larma-släck.

En fullständig incident- och krisberedskap bör bestå av både nödlägesplaner, kontinuitetsplaner och återgångsplaner. Planerna är inte enbart viktiga från arbetsmiljösynpunkt utan kan även vara avgörande för ett företags hela överlevnad.

Förhållandet mellan nödläges-, kontinuitets- och återgångsplaner
Medan nödlägesplanerna syftar till att minimera de omedelbara konsekvenserna av en incident syftar återgångs- och kontinuitetsplanerna till att kunna återgå till ordinarie drift så fort som möjligt. Om en nödlägesplan innehåller de omedelbara åtgärderna som bör vidtas vid en trafikolycka kan kontinuitetsplanerna innehålla planer och kontaktuppgifter för att ersätta eller reparera det skadade fordonet samt kontaktlistor för att ringa in extrapersonal. Återgångsplaner slutligen kan innehålla en checklista för den fortsatta eftervården av personalen som eventuellt skadats i olyckan. Samtliga planer bör vara dokumenterade i en beredskapshandbok. Illustrationen nedan beskriver de olika planernas syfte och funktion samt hur de förhåller sig till varandra.Regler och standarder

Bestämmelser finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Dessutom finns standarden Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav ISO 22301:2012 som kan stödja företagets arbete med kontinuitets-, kris-, eller katastrofberedskapsplanering

Exempel
I planen kan även förebyggande moment ingå. För att en plan ska vara användbar i en stressad situation när personalen riskerar att ha så kallat tunnelseende är det dock mest optimalt om den enbart innehåller de allra viktigaste och omedelbara uppgifterna (Osvalder & Ulfvengren, 2010). En plan kan med fördel formuleras som ett åtgärdskort, se figur 1.Krav

Det är arbetsgivarens ansvar att upprätta en handlingsplan vid hot och våld, se till att den övas (AFS 1993:2, 3 §) och att åtgärder vidtas efter en incident (AFS 1993:2, 10 §). Arbetsgivaren ska i det systematiska arbetsmiljöarbetet se till att beredskap och rutiner är uppdaterade och kända i företaget (AFS 2001:1, 7 §). Det kan gälla att

  • gruppledare och andra nyckelpersoner utbildas i krishantering
  • uppgiftsfördelningen i företaget anger vilka som ska hantera vad i en kris
  • telefonlistor är uppdaterade
  • utrustning för första hjälpen är tillgänglig
  • provlarm övas.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Hälsa och säkerhet > Psykisk ohälsa, stress, hot och våld > Hot och våld
Johansson, D. & Bron, M. (2011). Grundförfarande för väktare. Stockholm: BYA
Osvalder, A-L. & Ulfvengren, P. (2010). Människa – tekniksystem. I: M. Bohgard, S. Karlsson, E. Lovén,
L-Å. Mikaelsson, L. Mårtensson, A-L. Osvalder, L. Rose, P, Ulfvengren (Red), Arbete och teknik på människans villkor (ss. 358-410). Stockholm: Prevent.
Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav ISO 22301:2012

Se även
Första hjälpen & krisstöd, Kris &- stressreaktion, Ledningsjour, Olycksutredning, Paragraf-tre-tre-a-anmälan, Riskbedömning, Rutiner vid olycksfall, Utredning av olycksfall och tillbud, Våld och hot


Andra som läste detta läste även
Rutin
Handlingsplan
Rutiner vid olycksfall
Första hjälpen & krisstöd
Krishantering