Ledarskap

Bra ledarskap är en förutsättning för en hälsosam arbetsmiljö.

Man bör skilja mellan företagsledningen som fattar de strategiska besluten och de chefer som fattar de operativa besluten (Södergren, 1996) när det gäller ledarskap. De operativa cheferna är de som står närmast produktionen. I bevakningssammanhang utgörs dessa oftast av arbetsledare och driftchefer (motsvarande).

Sandahl (2004) definierar de operativa chefernas uppgift som ”att möjliggöra för sina medarbetare att lära, ta ansvar, och leda delprocesser i arbetet”. Det finns en mängd ledarskapsstilar som beskriver hur den operativa chefen kan leda för att fylla sin funktion och bidra till en utvecklande och framgångsrik arbetsmiljö. Nedan beskrivs två sådana stilar och deras karaktärsdrag.

Coachande ledarskap
Whitmore (2002) rekommenderar vad han kallar ett coachande ledarskap. Ledarskapet bygger på att chefen istället för tillrättavisningar och instruktioner får medarbetarna att själva kommer fram till ny kunskap och problemlösningar. Metoden bygger på att chefen ställer frågor enligt GROW-modellen. GROW är en förkortning av Goal-Reality- Options-Will. Frågorna leder till att medarbetaren först

 • skapar sig en målbild (Goal) av vad de vill åstadkomma
 • formulerar en nulägesbeskrivning (Reality)
 • kommer på möjliga sätt (Options) att nå målbilden och slutligen
 • bestämmer sig (Will) för ett av sätten.

Transformationellt ledarskap
Det transformationella ledarskapet syftar till att få bästa möjliga arbetsplatseffektivitet genom en god arbetsmiljö. Utmärkande för ledarskapsstilen är att chefen

 • sätter upp tydliga mål och visioner
 • accepterar misstag
 • erkänner medarbetarnas resultat
 • ger kontinuerlig information
 • följer uppsatta policyer och etiska regler
 • delegerar och uppmuntrar initiativtagande
 • ger och ber om feedback
 • skapar utrymme och tid för lärande (Mayo, 2001).

Framgångsfaktorer och ledarskapstips
I bevakningsbranschens dygnet runt verksamhet arbetar oftast en gruppledare (motsvarande) närmast bevakningspersonalen. Nedan följer ett antal faktorer som karakteriserar och skapar förutsättningar för ett gott ledarskap:

 • Tydlighet från sin överordnade vad gäller ansvar och befogenheter. Utan det blir bra ledarskap mycket svårt.
 • Var tydlig med mål och krav. Bevakningspersonal ska förstå vad som väntas av dem och se sina roller i hela verksamheten.
 • Gör kunskapskontroller. Be medarbetare återberätta arbetsinstruktioner, rutiner m.m.
 • Var närvarande. Besöka och prata med alla medarbetare.
 • Ge beröm (i detalj) i direkt anslutning till arbetsinsatsen om vad som fungerade bra.
 • Ge konstruktiv kritik (i detalj) i direkt anslutning till arbetsinsatsen om vad som kunde fungerat bättre
 • Kritisera på ett sätt som leder till en överenskommelse om hur arbetsinsatsen ska utföras nästa gång.
 • Se hela arbetsgruppen. Hur fungerar vi tillsammans? Är någon utanför? Var uppmärksam på små signaler på mobbning.
 • Se hela människan. Tveka inte att prata om fritid, familj m.m. Livet är en helhet som måste gå ihop.
 • Var uppmärksam på alkoholproblem.
 • Föregå med gott exempel. Arbetstagare utgår i första hand från ledarens beteende. Instruktioner kommer i andra hand. Det gäller allt från riskbeteende till språkbruk.
 • Upprätthåll rättvisa – “får en så får alla”. Gemensamt förhållningssätt för alla.
 • Upprätta gärna checklistor för nyanställda som ni går igenom. T.ex. viktiga rutiner, hantering av radio m.m.

BYA tillhandahåller utbildningar för gruppledare (motsvarande).

Källor och mer information
Mayo, A. (2001). The human value of the enterprise: valuing people as assets : monitoring, measuring, managing. London: Nicholas Brealey.
Prevent www.prevent.se > Ämnesområde > Arbetsorganisation > Ledarskap Sandahl, C. (2004). Chefer i lärande organisation: Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling. (Medical Management Centrum, Karolinska Institutet, Rapport 1), Stockholm: Stockholms stad). Södergren, B. (1996). Lärandets ledarskap. Solna: Arbetslivsinstitutet.
Whitmore, J. (2002). Coaching for performance: growing people, performance and purpose. (3. ed.) London: Nicholas Brealey.

Se även
Arbetsledare, Friskfaktorer, Gruppledare, Ledningsjour, Utvecklingssamtal &- medarbetarsamtal


Andra som läste detta läste även
Gruppledare
Arbetsledare
Påföljder
MTO
Skyddskommitté