Lokaluthyrare

En fastighetsägare, oavsett om denne hyr ut lokaler markområden eller utrymmen under jord kan som grundregel inte tvingas att vidta åtgärder i arbetsmiljön (Tägtström (red.) 2015, sid. 78). Undantaget är när Arbetsmiljöverket misstänker att det finns risker förenade med den upplåtna lokalen. Verket har då rätt att kräva att fastighetsägaren utreder riskerna (AML 7:8).

Däremot har Arbetsmiljöverket (AML 7:8) rätt att förbjuda fastighetsägaren att hyra ut lokalerna till dess angivna brister rättats till. Arbetsmiljöverket har dock inte befogenhet att tvinga lokaluthyraren att stå för kostnaderna för åtgärderna utan det är helt och hållet en avtalsfråga mellan uthyraren och hyresgästen (Tägtström, 2015, s. 44f).

Bestämmelsen är vanligtvis användbar då den som hyr ut en lokal inte vill låta hyresgästen att utföra nödvändiga förändringar som krävs enligt arbetsmiljölagstiftningen. Ett förbud från Arbetsmiljöverket innebär att fastighetsägaren blir tvungen att säga upp avtalet. Fastighetsägaren får därmed väga arbetsmiljöåtgärden mot uteblivna hyresintäkter.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 7 kap. 8 §
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018. Stockholm: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Böcker

Se även
Samordningsansvar


Andra som läste detta läste även
Samordningsansvar
Arbetsmiljölagen
Kameraövervakning
Kris &- stressreaktion
Alkohol och droger