Minderårig

Med minderåriga menas den som inte fyllt 18 år (AML 5:1). Lagstiftaren skiljer mellan unga barn, äldre barn och ungdomar. Till ungdomar räknas de som fyllt 16 men ännu inte 18 år. Om inte annat sägs är det ungdomar som avses när begreppen minderårig eller elev används i följande text om arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Regler relevanta för APL
I bevakningsbranschen finns väktarelever som genomgår arbetsplatsförlagd lärande (APL) som en del i sitt gymnasieprogram. Regler för minderåriga som genomför sådan utbildning återfinns i Arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), Skollagen (2010:800) samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter för bevakningsföretag (RPSFS 2012:18, FAP 579-2). Enligt AFS 2012:3 får minderåriga inte utföra APL som väktare.

För den som är över 18 och ska utföra APL gäller följande:

 • Skolhuvudmannen är enligt Skollagen (11 a §) ansvarig för att det mellan elev, skolhuvudman och arbetsgivare upprättas ett utbildningskontrakt. För ogifta minderåriga gäller dessutom att vårdnadshavaren ska underteckna kontraktet. Kontraktet ska innehålla:
  – Vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar
  – hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket
  – avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut – vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Lag (2010:800).
 • Elever får inte utföra självständigt arbete under det arbetsplatsförlagda lärandet (RPSFS 2012:18, 6 §).
 • Arbetet ska ske under ledning av handledare som genomgått en av gymnasieskolan tillhandahållen handledarutbildning (RPSFS 2012:18, 6 §).
 • Det är förbjudet att genomgå APU inom värdetransport, butikskontroll eller bevakning av enskild person för dennes skydd (RPSFS 2012:18, 6 §).

Branschrekommendationer
Utöver ovanstående författningsregler bör även följande villkor vara uppfyllda:

 • Handledaren ska känna till riskerna med arbetsuppgifterna väl och anpassa arbetet till elevens ålder och mognad.
 • En riskfylld arbetsuppgift får utföras bara om den ingår i yrkesutbildningen och finns med i kursplanen.

Tänk på att det är arbetsgivaren på den aktuella arbetsplatsen som har arbetsmiljöansvaret för eleven.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöverket www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet > Unga i arbetslivet
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2012:18, FAP 579-2)
Skollagen (2010:800)

Se även
Ensamarbete


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Påföljder
Arbetsmiljölagen
Alkohol och droger
Arbetsledare