Ohälsa

Det finns ingen entydig definition av vare sig hälsa eller ohälsa. Ofta används dock WHO:s (1948) definition för hälsa som i korthet innebär att hälsa inte enbart är frånvaron av sjukdom ett tillstånd av fullständigt välbefinnande

  • i kroppen, fysiskt
  • i tanken, psykiskt
  • i livet, socialt.

Brister i arbetsmiljön kan leda till samtliga tre typer av ohälsa. Ohälsa drabbar inte bara den enskilde utan även arbetsgivaren genom direkta kostnader för sjuklön (lagen om sjuklön 4 §), övertidsersättning för vakanslösare och indirekta för bl.a. personalomsättning och lägre produktivitet (Johanson & Johrén, 2011).

Källor och mer information
WHO (1948), International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946
Lagen (1991:1047) om sjuklön
Johanson, U. & Johrén, A. (2011). Personalekonomi idag. (2., [aktualiserade] uppl.) Malmö: Liber.

Se även
Friskfaktorer, Friskvård, Hälsobokslut


Andra som läste detta läste även
Risk
MTO
Skyddskommitté
Arbetsgivare
Alkohol och droger