Personlig skyddsutrustning

Det är ineffektivt att kapsla in en arbetstagare utan att först försöka avskärma riskkällan. Arbetstagarens rörelsefrihet kan komma att begränsas och riskmomentet kvarstår för andra, oskyddade personer, som kommer i närheten av arbetsstället.

Regleringar Användning av personlig skyddsutrustning regleras i AFS 2001:3 och förordningen om personlig skyddsutrustning EU 2016/425.

Att utrusta personal med skyddsutrustning är en sista åtgärd efter det att arbetsgivaren först försökt åtgärda risken eller bristen på annat sätt, exempelvis genom allmänna tekniska eller organisatoriska åtgärder (AFS 2001:3 5 §).

Det är alltid arbetsgivaren som ska stå för kostnaden för skyddsutrustningen (AFS 2001:3 4 § samt AML 2:7) och grundregeln är att utrustningen ska vara personlig. I undantagsfall kan flera personer dela på den men då ska man som arbetsgivare sörja för att den är hel, ren, underhålls och kontrolleras så den inte skapar obehag eller förlorar sin skyddande funktion (AFS 2001:3 7 §).

Valet av utrustning ska grunda sig i en dokumenterad riskbedömning och man ska ta särskild hänsyn till att utrustningen i sig kan skapa nya risker (AFS 2001:3 5). Ett kroppsskydd/skyddsväst som ska skydda mot knivstick eller skott kan exempelvis leda till uttorkning och icke-ergonomiska arbetsställningar.

Observera att personlig skyddsutrustning som grundregel verkligen är personlig (AFS 2001:3 7 §). Den tillhör arbetsgivaren, men ska utprovas och utformas för användaren och ingen annan (AFS 2001:3 6 §).

Det måste finnas tid och resurser avsatta för underhåll av utrustningen (3:2). Om utrustningen är defekt får den inte användas (AFS 2001:3 12 §). Arbetstagarna ska även få utbildning så att de använder utrustningen korrekt (AFS 2001:3 10 §)

Följande föremål är undantagna från de krav som anges i bestämmelsen:
1. Uniform eller arbetskläder som inte har särskilt skyddande funktion.
2. Utrustning för våldsanvändning.
3. Bärbar utrustning som varnar för fara (exempelvis för att mäta strålning) (AFS 2001:3 1 §).

Den som tillverkar, importerar eller överlåter personlig skyddsutrustning är ansvarig för att den uppfyller “betryggande säkerhet mot ohälsa samt olycksfall” (AML 3:8).

Arbetsmiljöverket påtalar att enbart CE-märkt skyddsutrustning ska användas (ADI 489).

EUs förordning om personlig skyddsutrustning (PPE förordningen 2016/425) ställer krav på att personlig skyddsutrustning av katergori III (t.ex. skyddsvästar) ska ha CE-märket i kombination med en sifferkod som står för det notifierade organ som säkrar att skyddsvästen håller vad den lovar.

OBS!
CE-märkningen beskriver dock inte vad skyddsvästen ska skydda mot, då det idag sakans en EU-standard. Därför så har branschen (BYA) tagit fram en kravspecifikation för skyddsvästar. Testar man mot kravspecifikationen och tillverkaren deklarerar att det är detta deras skyddsväst ska skydda mot, så garanterar CE-märkning med sifferkod detta skydd. Läs mer i BYA:s "Frågor och svar om skyddsvästar" på www.bya.se

Enligt arbetsmiljölagen 3:4 är arbetstagaren skyldig att bära föreskriven skyddsutrustning. Den arbetstagare som grovt åsidosätter sin skyldighet att använda skyddsutrustning, riskerar disciplinåtgärder av arbetsgivaren. Det kan vara omplacering och/eller skriftlig varning, som kan leda till avsked (AD 1999 nr 66).

Orsaker till att personlig skyddsutrustning inte används är ett allvarligt problem i arbetslivet.

Orsakerna kan vara att

  • kontrollen av efterlevnaden är svår
  • arbetsledningen drar sig för att vidta disciplinära åtgärder
  • utrustningen är dålig/omodern
  • utrustningen är dåligt skött
  • utbildning och träning saknas
  • medvetenheten om risker är låg
  • det är uppenbart för arbetstagaren att andra riskförebyggande åtgärder hade varit möjliga.

Framgångsfaktorer vid val av utrustning
En investering i skyddsutrustning som inte används kan bli den första avbetalningen på en lång sjuklöneperiod och en dyr rehabilitering. Därför kan riskbedömningar, som leder till att personlig skyddsutrustning föreskrivs, behöva övervägas ytterligare en gång för att alternativa lösningar inte ska förbises:

Är det rimligt att utsätta någon för risken? Kan man ”gå runt” den? Eller finns lösningen i någon teknik, i arbetsorganisationen eller i någon form av utbildning/instruktion?

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning
Arbetsmiljöverket www.av.se > Produktion, industri och logistik > CE-märkning
Hellberg, A. (red.) (2008). Din personliga skyddsutrustning: en väg till säkrare arbete. 2. uppl. Solna: Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket, (ADI 489), Till dig som köper personlig skyddsutrustning
Arbetsmiljöverket, (ADI 469), CE-märkning av personlig skyddsutrustning
Arbetsdomstolen AD 1999 nr 66


Andra som läste detta läste även
Skyddsutrustning
MTO
Skyddskommitté
Kris &- stressreaktion
Tystnadsplikt