Regionalt skyddsombud

Den fackliga organisationen har möjlighet att utse regionalt skyddsombud, RSO (AML 6:2). Ett RSO:s huvudsakliga uppgift är att verka på arbetsplatser där skyddskommitté saknas. Om skyddsombud saknas äger RSO rätt att verka och agera som skyddsombud på arbetsstället.

RSO ska främja den lokala arbetsmiljöverksamheten och stödja lokala skyddsombud med information och rådgivning samt i samverkan med arbetsgivaren verka för att skyddsombuden erhåller erforderlig utbildning (LO, 2011).

Särskilda rättigheter i bevakningsbranschen
I bevakningsbranschen (BYA) finns avtal som ger RSO, utsedda av Transportarbetareförbundet, rätt att även verka på företag som har skyddskommitté.

Avsikten med det är att ta vara på de regionala skyddsombudens erfarenheter. På dessa företag har RSO endast en rådgivande och konsulterande roll.

RSO i bevakningsbranschen
Enligt en partsöverenskommelse mellan Almega och Transportarbetarförbundet (BYA, u.å.) har ett regionalt skyddsombud inom bevakningsbranschen till uppgift att

 • ”fortlöpande hålla sig underrättad om arbetsmiljöförhållanden bl.a. genom kontakter med arbetsgivare, arbetstagare och arbetsledning.
 • skaffa sig kännedom om de författningar och anvisningar som gäller för arbetsområdet.
 • stimulera samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i strävan att skapa god arbetsmiljö.
 • medverka i information till samtliga berörda om aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • medverka i utredningar om orsaken till inträffade tillbud, olycksfall och arbetsskador.
 • delta i planering och genomförande av undersökningar, utredningar, förrättningar m.m. som rör arbetsmiljön.
 • delta i rekrytering av deltagare till arbetsmiljö- och yrkesutbildning och på uppdrag fungera som handledare.
 • delta vid planering av nya och ändrade lokaler, anordningar och arbetsmetoder.
 • medverka till att lokala skyddsombud utses. ur arbetsmiljösynpunkt och med iakttagande av arbetsmiljölagens regler kontrollera arbetstider etc.
 • i övrigt utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftning samt annan lagstiftning och avtal som reglerar arbetsmiljöfrågor.
 • på uppdrag medverka i arbets- och projektgrupper som rör arbetsmiljö- och yrkesutbildningsfrågor.
 • bevaka att skyddsanordningar, skyddsutrustningar och hygieniska anordningar finns, är i gott skick och används.”

Transport hade 2013 36 st. RSO spridda över hela landet. De kan alltid medverka lokalt eller svara på frågor.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > För dig som är... > Skyddsombud
Landsorganisationen i Sverige, LO (2011). Regionalt skyddsombud: en handledning från LO och LO-förbunden. Stockholm: LO.
BYA (u.å.) Avtal mellan Almega och Transportarbetarförbundet: Instruktioner för regionala skyddsombud inom bevakningsbranschen. www.bya.se > Arbetsmiljö > Ladda ner RSO Instruktion
Fakta och frågeforum för skyddsombud www.duochjobbet.se > Skyddsombud
Steinberg, M. (2006). Skyddsombudsrätt: samverkan, ansvar och tillsyn. (3., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik.

Se även
Skyddsombud &- SO


Andra som läste detta läste även
Skyddsombud &- SO
Påföljder
Alkohol och droger
Skyddskommitté
Samordningsansvar