Risk

Det saknas idag en fastställd definition av vad som menas med risk. I de allra flesta sammanhang används dock begreppet för att beteckna en oönskad händelse. Som motsatsord till risk brukar ordet chans användas.

Terminologi
Innan en risk bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens brukar den kallas för riskkälla, fara eller hot.

I säkerhetssammanhang brukar risk definieras som det sammanlagda värdet av sanno- likheten och konsekvensens att en riskkälla realiseras (Davidsson, 2008). Ibland bestäms riskens storlek även av frånvaron av skyddsbarriärer (sårbarheter), se figur 1.

Även i arbetsmiljösammanhang definieras risk genom en bedömning av


Figur 1. Riskens storlek kan bestämmas av sannolikheten, konsekvensens och frånvaro av skyddsbarriärer (sårbarhet). Ju högre sannolikhet, konsekvens och sårbarhet desto större risk.

I de fall där sannolikhet respektive konsekvens kan ges ett numeriskt värde kan risk även uttryckas som produkten av sannolikhet multiplicerat med konsekvens (sannolikhet (S) x Konsekvens (K) = Risk (R) eller som summan av sannolikhete och konsekvens (S + K = R).

Även i arbetsmiljösammanhang definieras risk genom en bedömning av

  • hur troligt det är att något händer (sannolikhet) och
  • vilka följderna kan bli om det händer (konsekvens).

Det kommer till uttryck i råden till 8 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om Systematiskt arbetsmiljöarbete:

”Ordet risk innebär i föreskrifterna sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå och följderna av detta.” Även BYA definierar risk som”det sammanvägda värdet av sannolikhet och konsekvens” (Bron, 2014, sid. 10).

Många väktare och andra bevakningsanställda har specialiserade tjänster. Uppdrag utförs under dygnets alla timmar. Därför varierar riskerna med en mängd faktorer. En risk kan vara något så enkelt som ett halt golv.

Varför bedöma risk? Det önskvärda vore naturligtvis att undanröja samtliga risker som hotar människors liv och hälsa. Av praktiska skäl låter det sig dessvärre inte göras, ofta beroende på att det finns en begräsning i vilka resurser man kan lägga på riskhantering. I likhet med alla investeringar som görs försöker man placera resurserna där de ger högst avkastning. I riskhanteringssammanhang kan man därför säga att en investering gör större nytta ju allvarligare risk den minimerar. Genom att värdera och kategorisera riskerna blir det enklare att bestämma vilka risker som måste åtgärdas omedelbart, vilka som kan åtgärdas på sikt och vilka som man kanske blir tvungen att acceptera.

Källor och mer information
Bron, M., Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2014), Riskhantering i arbetsmiljön, Solna: Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA)
Davidsson, G. (2003). Handbok för riskanalys. Karlstad: Statens räddningsverk.
Davidsson, G. & Anderzén, I. (2008). Riskbedömningar: idéer och fakta. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.
Sökord: chans. http://www.ne.se/lang/chans, Nationalencyklopedin. Tillgänglig 2013-08-03.

Se även
Checklista, MTO, Olycksutredning, Riskanalys, Riskbedömning, Riskförebygga, Riskidentifiering, Riskklassning, Riskkälla, Riskutvärdering, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Riskbedömning
MTO
Riskanalys
Riskklassning
Riskhantering