Rutin

Rutiner i betydelsen “i förväg bestämda tillvägagångssätt” (AFS 2001:1, råd till 5 §) är ryggraden i arbetsmiljöarbetet. Rutinbeskrivningarna kan användas i vardagen då man känner osäkerhet om vad som ska göras och som en enkel checklista för att i efterhand se att inget glömdes bort.

Reglering
Bestämmelser om rutiner finns främst i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt den ska rutiner finnas i arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska vara skriftliga om det finns 10 eller fler anställda i företaget (5 §). Exempel är rutiner för åtgärder mot kränkande särbehandling, olycksfall, riskbedömningar m.m.

Rutiner måste hela tiden kommuniceras ut i organisationen och uppdateras (7 §) – rutinbeskrivningar som ingen använder är meningslösa.

Rutiner bör formuleras enkelt (råd till 7 §) och gärna med flödesschema eller liknande. Rutiner för komplex av flera olika moment kan vara svåra att skriva.

Rutiner ger kvalitet
Väl utförda arbetsmiljörutiner satta i system påminner om och får samma effekt som ledningssystem för kvalitet. Arbetsmiljörutiner kan hjälpa företaget att

  • lära känna arbetstagarnas arbetsmiljö och krav
  • säkerställa att de uppfylls
  • förhindra att misstag upprepas
  • arbeta med ständiga förbättringar.

Incidentberedskap
Många rutiner bör med fördel integreras med företagets incidentberedskap. Se Incident- och krisberedskap.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Se även
Checklista, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Checklista
Incident- och krisberedskap
Skyddskommitté
Uppgiftsfördelning
Rutiner vid olycksfall