Samordningsansvar

Bevakningsföretagets personal arbetar oftast i miljöer som ägs och förvaltas av någon annan än bevakningsföretaget, ofta företagets kunder. En arbetsgivare kan inte utföra exempelvis ombyggnationer eller byta ut farliga maskiner som ägs av någon annan. Därför innehåller arbetsmiljölagen bestämmelser som reglerar en verksamhets ansvar gentemot andra arbetsgivares personal, ett så kallat samordningsansvar.

På fasta driftställen (de flesta arbetsplatser), ska det överenskommas att en arbetsgivare ska ha samordningsansvaret. Detta brukar vara kunden och regleras ofta i de allmänna villkoren till bevakningsföretaget.

Om inte annat avtalats gäller följande (från ADI 203):

Regleringar
Arbetsgivaren är som tidigare nämnts den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Om flera arbetsgivare verkar vid samma arbetsplats ska dock den som råder över stället samordna arbetsmiljön (AML 3:7d).

Till samordningsansvaret (SAMO) hör att planera olika verksamheter så att olyckor kan undvikas, tillse att det finns skyddsanordningar (AML 3:12), personalutrymmen och toaletter i tillräckligt antal (AML 3:7e).

  • SAMO ska enligt 4 § arbetsmiljöförordningen sätta upp ett anslag som talar om vem som har detta ansvar.
  • SAMO ska gemensamt med alla dem som arbetar hos SAMO arbeta för en god arbetsmiljö. Det innebär bl.a. att arbeten ska tidsplaneras så de inte är i vägen för varandra. Vidare ska SAMO utfärda allmänna skyddsregler och skyddsanordningar.
  • SAMO ska se till att fasta anordningar för dem som arbetar där utan att vara arbetstagare till SAMO, t.ex. bevakningspersonal, inte utsätts för risker. Med fasta anordningar menas t.ex. receptioner, halkskydd i trappor, stolar och bord, luftförhållanden, buller, ljus etc.

”Dubbelt ansvar”
Bevakningsföretagets kund har ett fullt ansvar för den bevakningsanställdes arbetsmiljö som är gemensam med annan personal, exempelvis vaktlokalers utformning, buller, ljus m.m.

Observera att samordningsansvaret inte minskar bevakningsföretagets ansvar för väktarna. Där ingår bl.a. att väktarna ska ha tillräckliga instruktioner, en fullgod introduktion och rätt utrustning. Bevakningsföretaget har alltså fullt ansvar för en anställd som tjänstgör t.ex. i en kunds reception, griper snattare i en butik, ronderar kontor, fabriksgolv o.s.v.

Man kan säga att arbetsmiljöansvaret är dubbelt, inte delat. Däremot är arbetsgivaren ensamt ansvarig för sådana risker som enbart berör dennes egen personal (Tägtström, 2015, s. 37).

Skyddsombudens rättigheter
Följande gäller på arbetsställen där flera företag är verksamma enligt AML 6:10

”Om ett skyddsombud företräder en arbetstagare som utför arbete på ett arbetsställe över vilket dennes arbetsgivare inte råder är den arbetsgivare som råder över arbetsstället skyldig att låta skyddsombudet få tillträde dit i den omfattning som ombudet behöver för att fullgöra sitt uppdrag.”

Bevakningsföretagets skyddsombud har alltså rätt att komma in på det arbetsställe där t.ex. bevakningspersonal ska tjänstgöra. Skyddsombudet har dessutom genom 3 § förtroendemannalagen tillträdesrätt även till arbetsplatser som dennes egna arbetsgivare inte råder över.

In- och uthyrd
personal Skyddsombud hos bevakningsentreprenören har samma rätt mot sin arbetsgivare som om det vore den egna arbetsplatsen. Däremot har skyddsombudet ingen rätt gentemot det inhyrande företaget. Det hindrar naturligtvis inte att skyddsombudet samverkar även med inhyraren och skickar kopior på de meddelanden som den sänt till sin arbetsgivare. Det inhyrande företagets skyddsombud har rätt att agera till skydd för den inhyrda personalen på samma sätt som om de vore anställda hos det inhyrande företaget (AML 6:6a).

Vid konflikter Om kunden inte tar sitt ansvar måste bevakningsföretaget göra allt som krävs för att påverka. Även Arbetsmiljöverket kan genom exempelvis föreläggande och förbud påverka kunden att förändra arbetsmiljön för dem som arbetar där. Om det inte är möjligt måste uppdraget i extrema fall avslutas.

Källor och mer information
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018. Stockholm: Arbetsmiljöverket www.av.se > Publikationer > Böcker:
Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Böcker Arbetsmiljöverket; Samordningsansvaret för arbetsmiljön (ADI 203)

Se även
Arbetsplatsens utformning, Bevakningslokaler, Byggbevakning, Lokaluthyrare


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsgivare
Påföljder
Arbetsmiljöverkets författningssamling