Skift- och nattarbete

Skift- och nattarbete påverkar möjligheterna att sova tillräckligt, att äta bra och att umgås med såväl arbetskamrater som vänner och familj. Forskning har visat tydliga samband mellan natt- och skiftarbete och ohälsa (Kecklund, Ingre, & Åkerstedt, 2010). Risken för hjärt/kärlsjukdomar och mag/tarmsjukdomar ökar kraftigt jämfört med dagarbete (Tenkanen et al, 1997).

På natten sjunker reaktionsförmågan. Sockret i blodet minskar vilket ökar tröttheten. Kroppstemperatur och matsmältningsförmåga går ner. Inte sällan försämras också omdömesförmågan. Observera att detta sannolikt sker oavsett hur en arbetstagare upplever – eller tycker om – att arbeta natt. Därför ska sådana faktorer inte undervärderas vid en riskbedömning.

Definitioner
Som nattarbete definieras den som

  • under en period som överstiger tre månader normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller
  • sannolikt kommer att fullgöra minst en tredje del av sin årsarbetstiden om natten (29 §).

Alla som arbetar natt ska erbjudas kostnadsfria läkarundersökningar enligt AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet (29 §). Det ska ske när tjänstgöringen börjar och därefter med sex års mellanrum – tre om arbetstagaren har fyllt 50 år (29 §). Natt är enligt AFS 2019:3 varje period om åtta timmar som innefattar tiden 22 – 06 (29 §).

Felhandlingar
Det finns idag ett mycket starkt forskningsstöd när det gäller samband mellan människors felhandlingar och olyckar och skiftarbete med pass om 12 timmar eller längre (Kecklund, Ingre, & Åkerstedt, 2010). I ljuset av arbetsgivarens skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen 3:1 ligger det betydande ekonomiska intressen att minimera konsekvenserna av natt- och skiftarbete.

Regleringar
Kollektivavtalet mellan Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet reglerar arbetstidens förläggning. Arbetstid tas också upp i arbetsmiljölagen 2:1 som säger att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren ”inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.” I samma paragraf krävs också att arbetsmiljön anpassas till ”människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende” att arbetstagaren får ”möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation” och att arbetet ger ”möjlighet till variation, social kontakt och samarbete”. Även Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskriver hur arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna (12 § AFS 2015:4).

Minska riskerna
Arbetsgivaren kan reducera de negativa konsekvenserna av nattarbete på flera sätt.

  • Minska omfattningen av nattarbete.
  • Begränsa förekomsten av ensamarbete, då det kan förstärka nattjänstgöringens negativa följder.
  • Håll personalutrymmen för vila i sådant skick att de faktiskt inbjuder till återhämtning.
  • Genomför utbildning, (exempelvis utbildning för så kallat Skiftarbetarkörkort (AFA Försäkring, 2005).
  • Erbjud träningsmöjligheter.

Tänk på att möjlighet att ta en tupplur kan vara effektfullt (Kecklund, Ingre, & Åkerstedt, 2010) och att även den enskilde arbetstagaren kan minimera riskerna genom goda kost-, motion- och sovvanor.

Nattugglan - hälsoråd för bevakningspersonal
Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd har gjort en hemsida och skrift om hälsoråd vid nattarbete som heter Nattugglan.

Källor och mer information
www.prevent.se > Ämnesområde > Hälsa > Skiftarbete och nattarbete: Goda exempel från projektet Skiftarbete och hälsa
Tenkanen L, Sjöblom T, Kalimo R, Alikoski T, Härmä M. (1997), Shift work, occupation and coronary heart disease over 6 years of follow-up in the Helsinki Heart Study. Scand J Work Environ Health.1997;23: 257–265
Kecklund, G., Ingre, M. & Åkerstedt, T. (2010). Arbetstider, hälsa och säkerhet: en uppdatering av aktuell forskning. Stockholm: Stressforskningsinstitutet.
Om arbetstider, Arbetsmiljöverket, www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Om arbetstidslagen

Se även
Arbetstidslagen, Ensamarbete, Medicinska kontroller


Andra som läste detta läste även
Nattarbete
Ensamarbete
Arbetstidslagen
Medicinska kontroller
Skyddskommitté