SkyddskommittéSkyddskommittén har en viktig roll i systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommittén planerar, övervakar och följer upp skyddsarbetet på en övergripande nivå (se Målstyrning och ett exempel på arbetsår nedan). Utan planering och samordning av roller och uppgifter, blir arbetsmiljöarbete på större arbetsplatser ineffektivt.

Reglering
Kravet att det ska finnas en skyddskommitté (ibland arbetsmiljökommitté) gäller företag med fler än 50 anställda enligt arbetsmiljölagen 6:8.

En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre än 50 anställda om arbetstagarna där begär det.

Ledamöter
Skyddskommittén ska bestå av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Kommitténs sammansättning regleras i arbetsmiljöförordningen 8 §.

 • Ordförande och sekreterare utses av arbetsgivaren om inget annat överenskommits. Minst en av dessa helst ha en företagsledande ställning med befogenhet att fatta ekonomiska beslut.
 • Minst en av de anställdas representanter ska vara skyddsombud.
 • Arbetstagarnas företrädare utses av deras fackliga organisation.

Tystnadsplikt gäller enligt arbetsmiljölagen 7:13.

Uppgifter
Skyddskommittén ska enligt arbetsmiljölagen 6:9 behandla frågor om

Exempel på arbetsår En skyddskommitté ska arbeta målinriktat och bör ha minst fyra möten per år (AMF 8a §). Nedan beskrivs hur ett typiskt verksamhetsår med fem inplanerade möten kan se ut för en skyddskommitté:

Möte 1

 • Är arbetsmiljöpolicyn bra/uppdaterad?v
 • Vilka mål bör vi sätta för företagets arbetsmiljöarbete?
 • Har vi bra/fungerande/uppdaterade rutiner?
 • Har vi en bra/fungerande/uppdaterad uppgiftsfördelning?
 • Vilka utbildningsinsatser behövs kommande år?

Möte 2

 • Är vi igång? Bedrivs SAM lokalt? Om inte – vad gör vi?
 • Används företagshälsovården?
 • Hur ser utbildningsbehovet ut?
 • Delrapporter, jobbar vi mot uppsatta mål?

Möte 3
Som möte två.

Möte 4
Som möte två.

Möte 5
Möte som utvärderar det gångna verksamhetsåret.

Källor och mer information
Arbetsmiljöförordning (1977:1166) Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Se även
Målstyrning, Rutiner för AML och MBL i SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Tystnadsplikt
Handlingsplan
Brandskydd
MTO
Skyddsombudsstopp