Skyddsombud &- SO

Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet har utvecklats mycket sedan tidigt 1900-tal, då arbetarombud verkade på vissa arbetsplatser. De övervakade vanligen ganska begränsade arbetsmiljöfaktorer.

Idag finns skyddsombud, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud med både rättighet och skyldighet att utveckla arbetsmiljön i nära samarbete med chefer och arbetsledare. Ombuden har en mycket central roll i arbetsmiljöarbetet. Det är de – och arbetsledarna – som i allmänhet först får rapporter om risker ute på fältet.

De ska ha SO
Det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser där arbetet är särskilt riskfyllt eller som arbetsmiljölagen (AML) uttrycker det ”om arbetsförhållandena kräver det”, eller om det finns fem anställda eller fler (AML 6:2). Enligt arbetsmiljöförordningen (AMF) ”bör skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Där arbete bedrives på skift, bör för skiftlag med flera arbetstagare skyddsombud finnas bland arbetstagarna på varje skift.”

HSO
Om det finns flera skyddsombud ska ett av dem utses till huvudskyddsombud (AML 6:3). Se Huvudskyddsombud.

RSO
Om skyddsombud saknas men det finns minst en anställd som är medlem i facket kan istället ett regionalt skyddsombud utses av lokalavdelning inom fackförbundet (AML 6:2) Det regionala skyddsombudets uppgift är att ge råd och information till skyddsombuden i en region. RSO verkar också på arbetsplatser som saknar skyddskommitté.

I bevakningsbranschen finns en särskild överenskommelse som reglerar RSO:s verksamhet. Den ger RSO rätt att besöka arbetsplatser även där det finns skyddskommitté, för att ge arbetsplatsens lokala skyddsombud och företagsledning information och råd. Finns det inget skyddsombud på en sådan arbetsplats har bevakningsbranschens RSO rätt att agera som skyddsombud där. Se Regionalt skyddsombud.

Välja och utse SO
Skyddsombud är fackliga förtroendemän, som föreslås av arbetstagarna vid personaleller klubbmöten och utses av Transports lokala fackliga avdelning. Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsombud utses av den lokala arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

Rättigheten att verka som SO erhålls efter att den lokala fackliga organisationen formellt har utsett och anmält den valda personen till arbetsgivaren. Vanligen är mandatperioden tre år.

Bevakningsbranschens RSO utses av Transportarbetareförbundets lokalavdelningar. RSO administreras av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.

Befogenheter
Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna på arbetsplatsen och vaka över att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar (AML 6:4). För att få förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag har skyddsombudet fått följande rättigheter och skyldigheter:

Skyddsombudet har dessutom genom AML 6:10 och förtroendemannalagen (1974:358) 3 § tillträdesrätt även till arbetsplatser som dennes egna arbetsgivare inte råder över.

Lön och andra anställningsförmåner får inte försämras på grund av uppdraget. SO får inte heller hindras att utföra sitt arbete. Hur mycket tid SO får för uppdraget förhandlas lokalt mellan parterna (Tägtström, 2015).

Skyddsombudsuppgifter
Ett skyddsombud, SO, företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor (AML 6:4). SO har inget ansvar för arbetsmiljön. Det har alltid arbetsgivaren (AML 3:2).

Men SO ska enligt AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete 4 § samverka med chefer och företagsledning i arbetet med att lösa både kort- och långsiktiga arbetsmiljöproblem. En annan viktig uppgift för SO är att verka för att intresset för arbetsmiljöfrågor upprätthålls på arbetsplatsen.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > För dig som är... > Skyddsombud
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Landsorganisationen i Sverige, LO (2004). Skyddsombudsboken: en handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö. ([Ny utg.]). Stockholm: Landsorganisationen i Sverige.
Skyddsombud Fakta och frågeforum för skyddsombud www.duochjobbet.se > Skyddsombud Steinberg, M. (2006). Skyddsombudsrätt: samverkan, ansvar och tillsyn. (3., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik.
Tägtström, M. (red.) (2015). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015. Stockholm: Arbetsmiljöverket

Se även
Huvudskyddsombud HSO, Regionalt skyddsombud, Samordningsansvar, Skyddskommitté


Andra som läste detta läste även
Skyddsombudsstopp
Skyddskommitté
Tystnadsplikt
Arbetsgivare
Alkohol och droger