Skyddsrond

En skyddsrond är en av flera metoder för att undersöka arbetsmiljön. Det bör enligt arbetsmiljöförordningen 7 § genomföras regelbundet för att upprätthålla en kontinuerlig tillsyn.

Syfte
Skyddsronden kan uppfylla fyra grundläggande funktioner:

  • Riskinventering – att identifiera risker.
  • Uppföljning – att se om risker är åtgärdade i en handlingsplan.
  • Uppföljning – har vidtagna åtgärder gett avsedd verkan och (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 76)?
  • Uppföljning – har vidtagna åtgärder skapat nya arbetsmiljöproblem?

Inventeringen kan ske med hjälp av tidigare handlingsplaner och med en eller flera checklistor. Använd med fördel BYA:s branschchecklistor. BYA har åtta skräddarsydda branschchecklistor att beställa eller ladda ner från www.bya.se, www.prevent.se. Se även Checklistor.

Det är viktigt att intervjua arbetstagarna och att granska arbetsplatsen med öppna ögon - allt kan inte finnas med i en checklista.

Deltagare I en skyddsrond deltar representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddsombudet ska vara en av arbetstagarrepresentanterna. Ingenting hindrar att de berörda arbetstagarna medverkar.

På ett bevakningsobjekt kan kunden och en representant för kundens fackliga organisation medverka i skyddsronden.

Källor och mer information
Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 7 §
Hellberg A. & Tägtström M. (red:er) (2014), Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö:Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på Internet: www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Publikationer > Böcker

Se även
Checklista, Handlingsplan, Riskbedömning, Skyddskommitté, Skyddsombud &- SO, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Checklista
Handlingsplan
Riskidentifiering
Riskinventering
Skyddskommitté