Tillbud

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen 3:3 a anmäla

 • dödsfall
 • svårare personskador
 • tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa
 • tillbud som drabbat flera arbetstagare samtidigt.

Arbetsgivaren är alltså skyldig att underrätta Arbetsmiljöverket inte bara vid realiserade olyckor utan redan vid tillbud (AMF 2 §). Anmälningsskyldigheten omfattar dock enbart tillbud som är allvarliga. Uteblir en anmälan kan böter utdömas för arbetsmiljöbrott (AML 8:2).

Arbetsgivaren ska se till att det finns en rutin för paragraf-tre-tre-a-anmälningar (AFS 2001:1, 5 §).

Arbetsgivaren är dessutom enligt AFS 2001:1, 9 § skyldig att utreda alla allvarliga tillbud som inträffat. Utredningen ska vara grundlig och systematisk (råd till AFS 2001:1, 9 §). Åtgärdsförslag ska nedtecknas och ansvaret för att de utförs ska fördelas (AFS 2001:1 10 §)

Efter en olycksutredning bör en förnyad riskbedömning genomföras, eventuella åtgärder vidtas och återigen följas upp (råd till AFS 2001:1, 11 §).

Definitioner
Arbetsmiljöverket skiljer mellan tillbud och allvarliga tillbud.

Ett tillbud är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 9 §) en “oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.”

Ett allvarligt tillbud är enligt samma bestämmelse “händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall”.

Det har ingen betydelse om det i en aktuell situation inte finns någon fara för en person. Arbetsmiljöverket nämner som exempel (ADI 306) en explosion som sker i en tom lokal utgör ett allvarligt tillbud då lokalen nästa gång kan vara full av folk.

Tillbudsanmälan fyra steg
Allvarliga tillbud och personskador samt dödsfall som skett på arbetsplatsen bör hanteras i fyra steg. Först bedöms om tillbudet eller personskadan är allvarlig, därefter sker anmälan till Arbetsmiljöverket och vid personskador även till Försäkringskassan. I nästa steg utreds olyckan eller tillbudet och avslutningsvis dokumenteras erfarenheterna. Ofta överlappar stegen varandra.

Bedöm
Arbetsmiljöverket har vid tidigare tillfällen gett exempel på händelser i bevakningsbranschen som ska anmälas:

 • Värdetransportrån och försök till värdetransportrån (även om ingen har skadats fysiskt)
 • trafikolyckor med personskada
 • bevakningspersonal som stuckit sig på kanyler (oavsett eventuell smittrisk).

Andra exempel kan vara kroppsliga skador, ohälsa på grund av konflikter eller hög arbetsbelastning samt skador efter hot och våld.

Om det är oklart om en personskada ska bedömas som “svårare” kan man enligt Arbetsmiljöverket vänta med att göra en anmälan till dess sjukvårdspersonal har bedömt skadan.

Bedömningarna av vilka tillbud som ska anmälas kan förenklas genom att företaget utgår från att det är bättre anmäla en gång för mycket.

Personskador och tillbud som inte bedöms som allvarlig ska inte anmälas men det är fortfarande viktigt att de utreds och dokumenteras enligt beskrivningen nedan.

Anmäl
Arbetsmiljöverket driver tillsammans med Försäkringskassan hemsidan www.anmalarbetsskada.se. Där kan följande anmälningar göras:

 • Allvarlig arbetsolycka – en allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet.
 • Arbetsolycka – en mindre allvarlig arbetsolycka som resulterat i en mindre personskada.
 • Allvarligt tillbud utan personskada – en händelse som kunnat leda till personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas.
 • Olycka som skett på väg till eller från arbetet – olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet under resan mellan bostaden och arbetsplatsen.
 • Dödsfall på grund av arbetsolycka – en eller flera personer har hastigt omkommit till följd av en arbetsolycka.
 • Dödsfall på grund av arbetssjukdom – en person omkommit till följd av långvarig exponering av farliga ämnen eller olämpliga faktorer.
 • Arbetssjukdom – en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid på grund av skadliga faktorer i arbetsmiljön.

Anmälan kan även göras per telefon till Arbetsmiljöverkets distriktskontor. Växel 010-730 90 00, journummer efter kontorstid 08-737 15 55. Observera att anmälan till Arbetsmiljöverket inte ersätter anmälningar till Försäkringskassan, som handlägger anmälningar av personskada och ansökningar om arbetsskadeersättning. Se www.forsakringskassan.se.

Utred
Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) skyldig att utreda tillbud, även i de fall som anmälan inte behöver göras. Se Olycksutredning.

Dokumentera
Det kan bli användbart att årligen göra en skriftlig sammanställning av tillbud, olyckor och ohälsa. Den blir underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen Se Olycksutredning.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket (ADI 306). Rapportera tillbuden. www.av.se > Publikationer > Broschyrer
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se.

Se även
Arbetsskada, Olycksutredning


Andra som läste detta läste även
Olycksutredning
Skyddskommitté
Arbetsskada
MTO
Paragraf-tre-tre-a-anmälan