Tystnadsplikt

Den som får förtroendet att engagera sig i företagets arbetsmiljöfrågor (skyddsombud, ledamot i skyddskommittén m .fl.) har tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen (AML) 7:13. Tystnadsplikten gäller även personer som deltar i arbete med anpassnings- och rehabiliteringsärenden. Grundregeln är att den man inte får lämna vidare information som kan skada arbetsgivaren.

Den som är facklig förtroendemannen kan efter förhandling beläggas med tystnadsplikt enligt förtroendemannalagen (FML) 9 a § samt medbestämmandelagen (MBL) 21 §.

Tystnadspliktens omfattning Regleringen i arbetsmiljölagen (7:13) tystnadsplikt omfattar tre förhållanden
1. arbetsgivarens verksamhet; yrkeshemligheter, arbetsförfaranden och affärsförhållanden
2. enskilds personliga förhållanden
3. förhållanden av betydelse för Sveriges försvar.

Undantag från tystnadsplikt Det finns tillfällen då skyddsombudet trots tystnadsplikten får föra informationen vidare till:

  • Arbetsmiljöverket eller andra tillsynsorgan, t.ex. i samband med att SO ”lägger en 6:6a” eller ett s.k. skyddsombudsstopp.
  • Sin fackliga organisation, så kallad samrådsrätt. Mottagaren måste informeras om tystnadsplikten och denne omfattas då av den.

För att personliga förhållanden ska få föras vidare krävs att den som berörs lämnar sitt samtycke (prop.1989/90:6).

Notera att andra regler gäller för offentliganställda skyddsombuds tystnadsplikt. Den regleras istället i offentlighets- och sekretesslagen (1980:100).

Ansvar
Att bryta mot tystnadsplikten som finns reglerad i arbetsmiljölagen är ett brott enligt brottsbalkens 20 kap. 3 § som kan leda till upp emot ett års fängelse. Om en facklig förtroendeman bryter mot tystnadsplikten enligt MBL eller FML gäller inte brottsbalkens bestämmelser. Istället kan facket bli skadeståndsskyldigt. Motsvarande regler gäller om en arbetstagare bryter mot tystnadsplikten och orsakar facket skada (56 §).

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 7 kap. 13 §
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Regeringens proposition 1989/90:6 med förslag till ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160), sekretesslagen (1980:100), lagen (1982:80) om anställningsskydd m.m.

Se även
Rehabilitering, Skyddskommitté, Skyddsombud &- SO


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Skyddskommitté
Kris &- stressreaktion
Brandskydd
MTO